Education - Consulting - Marketing

Education - Consulting - Marketing

Oy Sahaco Ab:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Sahaco Ab

Yhteystiedot:
Topeliuksenkatu 19 A 31
00250 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Oy Sahaco Ab / Marja Hautanen
Topeliuksenkatu 19 A 31
00250 Helsinki
0400478961
ecm@sahaco.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Marja Hautanen

Oy Sahaco Ab
Topeliuksenkatu 19 A 31
00250 Helsinki
0400478961
ecm@sahaco.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja sekä yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä ottaneet potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Yrittäjiltä ja yhteistyökumppaneilta kerättyjä yhteyshenkilön tietoja, yhteystietoja ja laskutustietoja voidaan käyttää esim. tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden rekisteriin tallennetaan, nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, toimipisteiden tiedot, mahdollisesti logo tai muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Oy Sahaco Ab, Topeliuksenkatu 19 A 31, 00250 Helsinki

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka he meille ilmoittavat esim. Sahaco.fi nettisivuston kautta, tai muulla tavoin.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oy Sahaco Ab:n ulkopuolelle. 

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Oy Sahaco Ab:n työntekijät. 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.